Kasutajatingimused

Kasutajatingimused

Babysitsi veebisaitidele, rakendustele või teenustele (n-ö platvormile) juurdepääsuks ja selle kasutamiseks rakendame järgmisi tingimusi ja kohaldatavaid õigusnorme. Nõustudes meie tingimustega, nõustute järgima ka meie privaatsuspoliitikat ja olema sellega juriidiliselt seotud.

Vaadake tingimusi:

Kõigile kasutajatele

{name=kõik} Need tingimused kehtivad kõigi Babysits B.V. seaduslikele toimingutele ja teile kui platvormi kasutajale, välja arvatud juhul, kui need ei ole täielikult või osaliselt otseselt kirjas. Kokkulepitud kõrvalekalded kehtivad ainult juhul, kui need on salvestatud kirjaliku sõnaga, mille mõlemad pooled on heaks kiitnud.

Artikkel 1 - sisu

Babysits pakub veebiplatvormi, mis hõlbustab vanemate/hooldajate ja lastehoiuteenuse pakkujate vahelisi kontakte. Babysits ei ole vahendaja ja ei tegutse lepingupoolena.

Babysits on oma platvormi sisu koostanud ülima hoolega. Kogu selle platvormi teave lastehoiu kohta pärineb aga kolmandatelt isikutelt, nimelt lapsehoidjateenuste otsijatelt või pakkujatelt. Need kolmandad isikud vastutavad selle teabe täpsuse ja täielikkuse eest. Babysits ei vastuta postitatud kuulutuste sisu ja/või lapsevanemate/hooldajate, laste ja/või lapsehoidjate kvaliteedi ning käitumise eest.

Artikkel 2 - Informatsioon

Kui soovite selle platvormi teenust kasutada peaksite kindlaks tegema, et teie teave (sealhulgas teie e-posti aadress ja vajaduse korral nimi, aadress, postiindeks ja pangakonto number) on täielik, täpne ja ajakohane. Lisaks garanteerite, et olete (juriidiline) isik, kelle end ütlete olevat, ja et teil on volitus kasutada meie teenust.

Profiili/töökuulutuse kohta täidetud teave postitatakse Babysits platvormile läbi veebi, nii et see on avalikult otsitav. See tähendab, et otsimootorid (näiteks Google) saavad teie profiili/töökuulutusi registreerida.

Võimalik, et kolmandad isikud kasutavad teie andmeid teiega kokkuleppe sõlmimiseks. Babysits austab kõigi privaatsust ega kasuta seetõttu isiklikku teavet muudel eesmärkidel kui need, mis on märgitud. Isikuandmeid ei tehta kolmandatele isikutele kättesaadavaks ilma kasutaja selgesõnalise nõusolekuta. Babysits võib teha erandi juhul, kui meie teenuseid kuritarvitatakse (Babysits tegevusvabaduse kohta vaadake käesolevate tingimuste artiklit 13).

Artikkel 3 - Intellektuaalomandi õigused

Intellektuaalomandi õigused kehtivad kõigele sellele, mida meie teenusega seostatakse. See hõlmab õigusi meie tekstidele, piltidele, kujundusele, logodele, kaubanimedele ja muudele omandiõigusega kaitstud tähistele, mis kõik on Babysits platvormi ja selle litsentsiandjate ainuõigus. Kui siinseid autoriõigusi, kaubamärke või muid reklaamis sisalduvaid õigusi rikutakse, on ohver kohustatud tegutsema õiguste rikkuja(te) vastu. Kasutaja hüvitab Babysitsile kõik nõuded, olenemata põhjustest.

Artikkel 4 - Vastutus

Babysits keskkonna eesmärk on viia lapsehoiuteenuste pakkumine ja nõudlus kokku Internetis oma platvormi kaudu. Babysits ei ole vahendajaks ega lapsehoidjat esindavaks lepingupooleks.

Babysits ei vastuta valitud lapsehoidja, nende vanemate/eestkostjate ja/või kandidaatide ning nende töö lõppkvaliteedi eest. Teie ise vastutate kandidaatidega läbiviidavate sõeluuringute, selekteeringute, vestluste ja (rahaliste) kohustuste valiku eest, olenevalt teie enda vajadustest ja kriteeriumitest.

Lapsehoidjate, perehoidjate, lapsevanemate või hoiuorganisatsioonidega kontakti loomine ja hoidmine on teie enda vastutusel ning algatusel.

Lõplik valik ja otsus usaldada kedagi teie lapse eest hoolitsema on täielikult teie enda otsustada. Babysits ei vastuta postitatud kuulutustest või valitud kandidaatidest tuleneva (materiaalse ja/või immateriaalse ja/või tagajärjelise) kahju eest. Kui lapsehoidja, lapsevanem või hooldusorganisatsioon ei tundu olevat usaldusväärne, palume sellest meile teatada. Saate edastada meile e-kirja aadressil

Artikkel 5 - Väljaarvamine

Babysitsil on õigus keelata (kas ajutiselt või jäädavalt) teie juurdepääsu platvormile, kui te ei järgi maksetingimusi ja/või ei maksa õigeaegselt ja/või kui rikute neid kasutajatingimusi.

Lisaks on Babysitsil õigus teiega sõlmitud leping koheselt ja ilma seadusliku sekkumiseta lõpetada või üles öelda, kui te kasutajana ei täida selle platvormi ja/või üldtingimuste kasutamisest tulenevaid kohustusi korrektselt või õigeaegselt.

Babysits jätab endale õiguse vajadusel teie vastaseid juriidilisi meetmeid kasutuda. Babysits jätab endale õiguse teie andmete andmebaasist kustutamisele ilma põhjust esitamata. See platvorm on mõeldud ainult lapsevanemate/hooldajate, lapsehoidjate ja lastehoiu organisatsioonide vaheliste kontaktide jaoks.

Lapsehoidmiseks peate olema vähemalt 14-aastane. Seetõttu kehtib selle teenuse kasutamiseks vanuse alampiir 14 aastat. Kui olete alla 18-aastane, peate küsima luba oma vanematelt. Väljaarvamise järgselt ei kuulu kasutajale ostu hüvitamise õigust.

Artikkel 6 - Soovitused/reklaamid

Babysits ei vastuta reklaamijate ja/või platvormi kasutajate edastatud veebisaitide sisu eest.

Artikkel 7 - Lisatingimus

Nõustute hüvitama Babysitsile täielikult kõiki teie enda ja kolmandate osapoolte võimalike nõuded, mis tulenevad mis tahes viisil meie platvormi kasutamisest ja/või on sellega seotud ja/või kaasnevad selle platvormi kasutamisega sõlmitud kokkuleppega.

Artikkel 8 - Turvalisus

Babysits on pühendunud oma süsteemi turvalisuse tagamisele, kaitstes keskkonda volitamata kasutamise eest ja vajaduse korral võttes kasutusele asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid. Babysits ei saa aga garanteerida, et volitamata kasutamist ei esine. Babysits ei saa ka tagada, et platvormile on igal ajahetkel juurdepääs.

Artikkel 9 - Platvormi kasutamisega seotud vastutus

Babysits loobub igasugusest otsest ja/või kaudset vastutusest mis iganes kahju ees, mis tuleneb platvormi kasutamisest. Babysits ei vastuta Babysits keskkonna kasutamisega seotud kahju eest, välja arvatud juhul, kui kahju on tekkinud Babysits keskkonna tahtliku või raske hooletuse tagajärjel. Sel juhul on Babysitsi vastutus piiratud summaga, mille kasutaja on Babysits platvormi kasutamise eest maksnud, maksimaalselt 500 euroga.

Artikkel 10 - muuks otstarbeks kasutamine

Selle platvormi muuks otstarbeks kasutamine sellistes organisatsioonides nagu lastehoiud, lasteaiad ja/või muud ettevõtted on lubatud ainult ettevõtluskontoga. Pere(päeva)hoidjad ei kuulu selle tingimuse alla.

Babysits jätab endale õiguse blokeerida kasutajad rikkumise korral (hinnangu annab eranditult Babysits). Rikkuv kasutaja ei oma sellisel juhul õigust tagasimakseks ega hüvituseks. Teie profiil kustutatakse ja kasutajaid, kellega olete kontaktis olnud teavitatakse rikkumisest, kui Babysits seda vajalikuks peab. Babysitsil on selle artikli rikkumise eest õigus ilma täiendava hoiatuse ja etteteatamiseta ning ilma seadusliku sekkumiseta määrata trahv summas 1000 eurot (sõnadega: tuhat eurot). Selle artikli iga järgneva rikkumise eest võetakse rikkujalt otse nõutav trahv summas 5000 eurot (sõnades: viis tuhat eurot).

Artikkel 11 - Vääramatu jõud

Babysits võib selle lepingu kohase kohustuse täitmise peatada, kui kohustust ei saa täita sündmuse tõttu, mille puhul võib põhjendatult väita, et see ei kuulu Babysitsi kontrolli alla ja mida ei olnud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult võimalik ette näha. Selliste sündmuste hulka kuuluvad streik, väljaarvamine, telekommunikatsiooni rike, tulekahju, vargus, veekahjustused, sabotaaž või vandalism.

Artikkel 12 - Kaebused ja taotlused

Platvormi kasutajad saavad kaebusi ja taotlusi Babysitsile kirjalikult esitada.

Artikkel 13 - Kuritarvitamine

„Kuritarvitamise” all peame silmas: teistele kasutajatele sõnumite saatmist, mis rikuvad nende õigusi või privaatsust, näiteks soovimatu äriteabe ja rämpsposti saatmine, kahjulike või solvavate kommentaaride tegemine; platvormi kasutamine muudel eesmärkidel kui lapsehoiu teenuse otsimine või pakkumine; intellektuaalomandi õiguste rikkumine või ilma loata materjalide avalik paljundamine; ja selle teenuse kasutamist viisil, mille jaoks teenus pole mõeldud. Lisaks käivad kuritarvitamise alla selle teenuse kasutamisele järgnevad ebaseaduslikud tegevused või kaebused.

13.1 Babysits võib kuritarvitamise esinemisel kasutajaga sõlmitud lepingu koheselt lõpetada, ilma sellest ette teatamata või kasutajaga nõu pidamata.

13.2 Babysitsil on õigus nõuda kasutajalt õiguserikkumise eest otse nõutav trahv summas 10 000 eurot (sõnades: kümme tuhat eurot) ilma täiendava hoiatuse või etteteatamiseta ja ilma seadusliku sekkumise vajaduseta. Lisaks jätab Babysits endale õiguse võtta kasutaja vastu kasutusele täiendavaid (seaduslikke) meetmeid ja nõuda hüvitist kasutaja tekitatud kahju eest.

Hollandi seadus

Hollandi seadus on nendele üldtingimustele kohaldatav. Vaidlused edastatakse pädevale kohtunikule Rotterdamis, Hollandis. Babysits võib siinseid kasutajatingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame tungivalt kasutajatingimusi regulaarselt kontrollida.

Lisatingimused lapsevanematele, kellel on Premium-konto

Lastehoiuteenuse pakkujatega ühenduse võtmiseks peavad vanemad minema üle Premium-kontole. Premium-konto maksab kasutajale 8,99 € dollarit kuus (koos käibemaksuga).

Artikkel 1 - Tingimused

Uuendades platvormi Premium-kontole, nõustute Babysitsi tingimuste ja lapsevanematele/hooldajatele mõeldud Premium-konto lisatingimustega.

Artikkel 2 - Makse

Premium-kontole üle minnes volitate Babysitsi automaatselt teie täiendatud konto eest tasu võtma. Premium-konto Babysits platvormil maksab kasutajale 8,99 € dollarit kuus (koos käibemaksuga).

Babysits Premium-konto teenuse kasutajatele mõeldud maksete töötlemise teenuseid pakub Stripe ja nende suhtes kehtib Stripe'i ühendatud konto leping, mis sisaldab Stripe'i teenusetingimusi (ühiselt „Stripe teenuste leping“). Nõustudes nende tingimustega või jätkates keskkonnas Babysits Premium-konto kasutajana tegutsemist, nõustute, et olete seotud Stripe teenuste lepinguga, mille tingimusi Stripe võib aeg-ajalt muuta. Tingimusena, et Babysits võimaldab maksete töötlemise teenuseid Stripe'i kaudu, nõustute edastama Babysitsile täpset ja täielikku teavet teie ja teie ettevõtte kohta (kui see on kohaldatav) ning volitate Babysitsi seda teavet Stripe'i poolt pakutavate maksetöötlemisteenuste kasutamisega seotud tehingute tarbeks jagama.

Artikkel 3 - registreerumine ja loobumine

Leping ja sellele järgnev liitumisleping (Premium-konto) sõlmitakse ühe kuu pikkuse lepinguperioodi jooksul ja sellega saab alustada mistahes kuu päeval. Kui üks pooltest ei lõpeta lepingut õigeaegselt (see on võimalik kuni tähtaja viimase päevani), pikendatakse lepingut vaikimisi lepingu kehtivuse ajaks. Premium-konto tühistamine on endiselt võimalik enne iga lepinguperioodi lõppu. Kui kasutaja loobub enne lepingutähtaja lõppu, lõpetatakse leping lepingutähtaja lõppedes. Sel juhul pole kasutajal õigust Premium-ärikonto kulude hüvitamisele lepingu kehtivuse ülejäänud päevade eest. Tühistamisel võetakse arvesse ühepäevast perioodi. Teie Premium-ärikonto tühistamist saab hõlpsalt teostada veebi kaudu. Pärast tühistamist antud kontolt rohkem kulusid ei debiteerita, välja arvatud juhul, kui võlgnete meile endiselt eelmise kuu(de) tellimistasu. Sel juhul saab tasumata summa ikkagi automaatselt sisse nõuda.

Artikkel 4 - Taganemise periood

Kui registreerute tasulise tellimusega, on teil kogu tasutud summa täielikuks tagasimaksmiseks õigus neljateist (14) päeva jooksul alates vastava teenuse registreerimis kuupäevast ("taganemis periood"), juhul kui muudate oma arvamust mis tahes põhjusel või põhjuseta. Teile ei kehti aga tagasimakse õigust, kui olete teenust mingilgi hetkel taganemis perioodi jooksul kasutanud.

Kui soovite kogu makstud raha tagasi täies ulatuses, peate enne arveldusperioodi lõppu võtma ühendust klienditeenindusega. Sel juhul saadame teile püsikandja teel koheselt kinnituse tagasivõtmise kättesaamise kohta (näiteks e-posti teel). Võite kasutada ka alljärgnevat tühistamise ankeeti, kuid see pole kohustuslik.

Tühistamise ankeedi näide

(Kui soovite lepingut tühistada, täitke järgmine ankeet ja saatke see allpool nimetatud aadressile.)

  • Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Holland. E-post :
  • Mina/meie() tühistan/tühistame käesolevaga sõlmitud lepingu järgmiste kaupade ostmiseks ()/järgmise teenuse osutamiseks(*):
  • Määratud aeg ()/vastu võetud()
  • Tarbija(te) nimi
  • Tarbija(te) aadress
  • Tarbija(te) allkiri (ainult paberteate korral)
  • Kuupäev

(*) Kustutage mittevajalik

Artikkel 5 - Pettus

Kui aset leiab pettus, alustatakse viivitamatult uurimist. Selle platvormi kuritarvitamisest teatatakse politseile.

Artikkel 6 - Ausa kasutamise poliitika

Me tarvitame õiglase kasutamise põhimõtteid. Kuni kasutaja kasutab oma kontot tavapäraselt, me teie tegevusse ei sekku. Tavapärane kasutamine on varieeruv, kuid igal juhul on see piiratud maksimaalselt 30 uue vestlusega kuus ja maksimaalselt 10 uue vestlusega päevas. Kui vajate päevas rohkem vestlusi, võtke meiega ühendust (ja põhjendage selle vajadust oma taotluses).

Lisatingimused ettevõtetele, kellel on Premium-konto

Kasutajatega ühenduse võtmiseks peavad agentuurid minema üle Premium-ärikontole. Preemium ettevõttekonto Babysitsis maksab kasutajale 39,33 € dollarit ettevõtte kohta kuus (ilma käibemaksuta).

Artikkel 1 - Tingimused

Ostes Premium-konto Babysits platvormilt, nõustute Babysitsi tingimustega ja lisatasu tingimustega Premium-ettevõtte konto jaoks. Isik, kes tegutseb ettevõtte või organisatsiooni kontaktisikuna, kuulutab ennast lepingu sõlmides volitatud kontaktisikuks.

Artikkel 2 - Makse

Lisatasu suurusega ettevõtte konto ostmisel volitate Babysitsit automaatselt Premium-ärikonto eest tasu koguma. Preemium-konto ettevõttele maksab Babysits platvormil kasutajale 39,33 € dollarit kuus (ilma käibemaksuta).

Teenuse Babysits Premium-konto kasutajatele mõeldud maksete töötlemise teenuseid pakub Stripe ja nende suhtes kehtib Stripe'i ühendatud konto leping, mis sisaldab Stripe'i teenusetingimusi (ühiselt „Stripe-teenuste leping“). Nõustudes nende tingimustega või jätkates teenuses Babysits Premium-konto kasutajana tegutsemist, nõustute te olema seotud Stripe-teenuste lepinguga, mille tingimusi Stripe võib aeg-ajalt muuta. Tingimusena, et Babysits võimaldab maksete töötlemise teenuseid Stripe'i kaudu, nõustute edastama Babysitsile täpset ja täielikku teavet teie ja teie ettevõtte kohta (kui see on asjakohane) ning volitate Babysitsit seda ja maksete töötlemise teenuste kasutamisega seotud tehingute teavet Stripe'iga jagama.

Artikkel 3 - registreerumine ja loobumine

Leping ja sellele järgnev liitumisleping (lisatasu ärikonto) sõlmitakse ühe kuu pikkuse lepinguperioodi jooksul ja sellega saab alustada mis tahes päeval kuus. Kui üks pooltest ei lõpeta lepingut õigeaegselt (see on võimalik kuni tähtaja viimase päevani), pikendatakse lepingut vaikimisi lepingu kehtivuse ajaks. Preemiakonto tühistamine on endiselt võimalik enne iga lepinguperioodi lõppu. Kui kasutaja loobub enne lepingutähtaja lõppu, lõpetatakse leping lepingutähtaja lõppedes. Sel juhul pole kasutajal õigust lisatasu ärikonto kulude hüvitamisele lepingu kehtivuse ülejäänud päevade eest. Tühistamisel võetakse arvesse ühepäevast perioodi. Teie Premium-ettevõtte konto tühistamist saab hõlpsalt teha veebis. Pärast tühistamist antud kontolt rohkem kulusid ei debiteerita, välja arvatud juhul, kui võlgnete meile endiselt eelmise kuu(de) tellimistasu. Sel juhul saab tasumata summa ikkagi automaatselt sisse nõuda.

Artikkel 4 - Pettus

Pettuse esinemisel, alustatakse uurimist. Selle platvormi kuritarvitamisest teatatakse politseile.

Artikkel 5 - Teadete piirangud

Kuni kasutaja kasutab oma kontot tavapäraselt, me teie tegevusse ei sekku. Tavaline kasutamine on varieeruv, kuid igal juhul on see maksimaalselt 60 uut vestlust kuus, 40 nädalas ja 20 päevas.

Artikkel 6 - Organisatsiooni piirid

Iga organisatsiooni kohta on lubatud maksimaalselt 1 konto.