Kogukonna standardid

Kogukonna standardid

Juhised meie kogukonnale

Babysits on veebipõhine lastehoiu platvorm, mis pakub meie lapsehoidjatele ja lapsevanematele võimalust teineteisega ühenduses olla. Seetõttu oleme loonud juhised, millest soovitame kõigil lapsehoidjatel ja lapsevanematel kinni pidada. Need juhised on loodud Babysits kogukonna usaldusväärsuse ja töökindluse säilitamiseks, et saaksime tõenäolisemalt tagada suurepärase kogemuse nii lapsehoidjatele kui lapsevanematele.

Lapsehoidjate jaoks on oluline meeles pidada, et iga pere on erinev. Lapsed, keda te hoidma lähete, ei ole alati sama vanad ning ka iga pere reeglid ja harjumused on erinevad. Seetõttu on oluline neid erinevusi arvestada ja proovida kohandada oma lapsehoidmisstiil vastavalt pere vajadustele, et pakkuda parimat teenust. Ennekõike palume lapsehoidjatel võimalikult hästi hoitavate laste eest hoolitseda.

Lapsevanematel on oluline meeles pidada, et iga lapsehoidja on erinev ja neil on erinevad ootused. Nad võivad eeldada erinevat tööaega, erinevaid ülesandeid või erinevat palka. Seetõttu on oluline, et te tunneksite lapsehoidjat juba enne lapsehoidmishkohtumist ja räägiksite läbi mõlema poole ootused. Palume et lapsevanemad kohtleksid lapsehoidjaid alati lugupidamisega ja professionaalselt.

Enda turvalisuse ja kaitse huvides makske ja suhelge ainult Babysitsi kaudu. Ärge kunagi jagage isikuandmeid, nagu isikut tõendavad dokumendid ja pangaandmed, kellegagi, keda te pole varem kohanud. Saage rohkem teada

Lahtiütlemine

Lapsevanemad ja lapsehoidjad vastutavad ise läbivaatamise, intervjueerimise ja lõpliku valiku tegemise eest. Käesolev dokument sisaldab käitumisjuhiseid. Lapsehoidjad ei saa võtta vastutust platvormi liikmete või nende tegevuse eest. Et lugeda rohkem Babysitsi usalduse ja ohutuse kohta, külastage palun meie lehekülge "Usaldus ja ohutus".

Usaldus ja ohutus

Babysits jätab endale õiguse keelata juurdepääsu liikmetele, kes rikuvad meie kogukonna standardeid või kasutajatingimusi.

1. lõik: Juhised lapsehoidjale

Üldised juhised

 • Lapsehoidja peab ennast, oma tunnistusi ja kvalifikatsiooni ausalt ning täpselt esitama.
 • Lapsehoidja ei tohi suhelda diskrimineerival viisil ei välimuse, rassi, etnilise kuuluvuse, usu, soo, kultuuri või millegi alusel, mida võib mingil moel tõlgendada vägivaldseks, kahjulikuks või ebasobivaks. Antud loetelu ei ole ammendav ega lõplik.
 • Kui lapsehoidja nõustub perele lapsehoidja teenust pakkuma, peab lapsehoidja vastutama tema hoole all olevate laste eest.
 • Lapsehoidja peab lapsehoidmise ajal järgima vanemate juhiseid (nt majareeglid, mänguaeg, uneaeg jne).
 • Lapsehoidja peab vanematega ühendust võtma kui ta pole kindel kuidas käituda teatud olukorras mis on seotud hoitavate lastega (nt ravimite andmine, laste magamapanek jne).
 • Juhul kui lapsehoidja peab (ootamatult) katkestama eelseisva lapsehoidja töö, üritab lapsehoidja sellest vanematele teada anda vähemalt 24 tundi enne lapsehoidmiskohtumise algust.
 • Lapsehoidja ei tohi mingil tingimusel vanemaid ega nende hoole all olevaid lapsi ähvardada ega väljapressimist kasutada.
 • Lapsehoidja ei tohi kunagi kodust kaasa võtta midagi, mis talle ei kuulu.

Enne lapsehoidmist

 • Lapsehoidja peab vanematega laste erivajadused läbi arutama ja olema valmis konkreetsete vajadustega toime tulema.
 • Lapsehoidja peab enne eelseisvat kohtumist lapsevanematega rääkima ja olukorda kontrollima, et tagada iseenda turvalisus.
 • Lapsehoidja peab saabuma lapsehoidja töökohustustele kokkulepitud ajal.
 • Lapsehoidja peab vanematele aegsasti ette teatama, kui ta on hiljaks jäämas või ajakavast maha jäänud, et neil ei ole võimalik kokkulepitud ajal alustada.
 • Lapsehoidja peab riietuma lapsehoidja töö jaoks sobivalt (nt riideid, mis ei sisaldaks vandesõnu ega sobimatuid pilte).
 • Lapsehoidja peab küsima saabumisel vanemalt, kas tal on lapsehoidjale mingisuguseid lapsehoiutööst väljapoole ulatuvaid ülesandeid (nt koristamine, toidu valmistamine või telefonile vastamine).

Lapsehoidmise ajal

 • Lapsehoidja kannab lapsehoidmistöö ajal kogu vastutust tema hoole all olevate laste eest.
 • Lapsehoidja ei tohi mingil juhul kasutada füüsilist ega verbaalset karistust oma hooldatavate laste suhtes (nt haarata, lüüa, karjuda, raputada, vanduda jne).
 • Lapsehoidja peab vanematega võimalikult kiiresti ühendust võtma, kui ilmnevad probleemid, millega lapsehoidja ise hakkama ei saa.
 • Lapsehoidja peab hädaolukorras helistama hädaabiteenistustele, kui vanemad on kättesaamatud.
 • Lapsehoidja ei tohi võõrastele (st kõigile, keda vanemad pole selgesõnaliselt heaks kiitnud) ust avada.
 • Lapsehoidja ei tohi lapsehoidja töö ajal teisi inimesi majja kutsuda, välja arvatud juhul, kui vanemad annavad selleks loa.
 • Lapsehoidja ei tohi tarbida alkoholi, narkootilisi aineid ega tegeleda muude kahjulike tegevustega, mis mõjutavad nende võimet laste eest korralikult hoolitseda.
 • Lapsehoidja peab maja tagastama samas seisukorras nagu ta selle lapsehoidjakohtumist alustades sai.

Pärast lapsehoidmist

 • Lapsehoidja peab andma lapsevanematele ausat tagasisidet, kuidas lapsed hoidmise ajal käitusid.
 • Lapsehoidja peab vanemaid teavitama kõikidest lapsehoidmse käigus kahjustatud või purunenud esemetest.
 • Lapsehoidja eeldab, et talle makstakse eelnevalt kokkulepitud summa.
 • Lapsehoidja peab mõistliku aja jooksul edastama vanematele kõik lapsehoidmisega seotud kaebused.
 • Lapsehoidja peab Babysits kogukonda teavitama, kui vanemad käitusid tema suhtes sobimatult või põhjendamatult.
 • Lapsehoidja peab kirjutama hinnangu perekonnale, et aidata teisi platvormil olevaid lapsehoidjaid.

2. lõik: Juhised lapsevanemale

 • Lapsevanem peab esitama ausalt ja tõeselt iseennast, oma tööpakkumist ja selle nõudeid.
 • Vanem ei tohi suhelda diskrimineerivalt ei välimuse, rassi, etnilise kuuluvuse, usu, soo, kultuuri või millegi muu alusel, mida võib mingil moel tõlgendada vägivaldseks, kahjulikuks või sobimatuks. See loetelu ei ole ammendav ege lõplik.
 • Lapsevanem peab seadma lapsehoidjale selged juhised ja ootused (nt majareeglid, mänguaeg, uneaeg).
 • Lapsevanem teatab lapsehoidjale, kui neil on väljaspool lapsehoiu ülesandeid mingisuguseid ootusi (nt koristamine, toidu valmistamine või telefonile vastamine).
 • Lapsevanem ei tohi mingil juhul lapsehoidjat ohustada, ähvardada ega füüsiliselt kahjustada.
 • Juhul, kui lapsevanem peab eelseisva lapsehoidmiskohtumise (ootamatult) tühistama, peab ta proovima lapsehoidjale sellest teada anda vähemalt 24 tundi enne lapsehoidja töö algust.
 • Lapsevanem peab esitama nimekirja kontaktandmetega (telefoninumbrid, hädaabi kontaktandmed), selgitama uneaegade üksikasjad ja näitama ära võimalikud ravimid.
 • Kui lapsevanem jääb kokkulepitud ajast hilisemaks on ta sellest kohustatud lapsehoidjale teada andma. Hädaolukordade esinemisel peab lapsevanem olema lapsehoidja jaoks kättesaadav või pakkuma alternatiivset hädaabi kontakti, mis on lapsehoidjale kättesaadav.
 • Lapsevanem tasub lapsehoidjale eelnevalt kokkulepitud summa.
 • Lapsevanem edastab lapsehoidjale kõik tööülesandeid puudutavad kaebused mõistliku aja jooksul.
 • Lapsevanem peab Babysits kogukonda teavitama, kui lapsehoidja käitus töö ajal sobimatult.
 • Lapsevanemalt oodatakse hinnagu kirjutamis lapsehoidjale, et teisi vanemaid meie kogukonnas aidata.

Kas olete valmis liituma?

Soovin liituda!