Kogukonna standardid

Kogukonna standardid

Juhised meie kogukonnale

Babysits on veebipõhine lastehoiu platvorm, mis pakub meie lapsehoidjatele ja lapsevanematele võimalust üksteisega ühenduses olla. Seetõttu oleme loonud juhised, millest soovitame kõigil lapsehoidjatel ja lapsevanematel kinni pidada. Need juhised on loodud Babysits kogukonna usaldusväärsuse ja töökindluse säilitamiseks, nii et saaksime tõenäolisemalt tagada suurepärase kogemuse nii lapsehoidjatele kui vanematele.

Lapsehoidjate jaoks on oluline meeles pidada, et iga pere on erinev. Lapsed, keda te hoidma lähete, ei ole alati sama vanad ning ka iga pere reeglid ja harjumused on erinevad. Seetõttu on oluline neid erinevusi arvestada ja proovida kohandada oma lapsehoidmis stiili vastavalt igale perele, et pakkuda parimat teenust. Ennekõike palume lapsehoidjatel võimalikult hästi hoolitseda nende laste eest, keda nad hoiavad.

Lapsevanematel on oluline meeles pidada, et iga lapsehoidja on erinev ja neil on erinevad ootused. Nad võivad oodata erinevat tööaega, erinevaid ülesandeid või erinevat palgataset. Seetõttu on oluline, et te tunneksite lapsehoidjaga oma ootused selgeks ja edastaksite need enne, kui olete nende laste jaoks lapsehoidjaks. Palume, et lapsevanemad kohtleksid lapsehoidjaid alati lugupidavalt ja professionaalselt.

Enda turvalisuse ja kaitse huvides makske ja suhtlege ainult Babysitsi kaudu. Ärge kunagi jagage isikuandmeid, nagu isikut tõendavad dokumendid ja pangaandmed, kellegagi, keda te pole kunagi kohanud. Saage rohkem teada

Lahtiütlemine

Lapsevanemad ja lapsehoidjad vastutavad ise sõeluuringute, küsitluste ja lõpliku valiku tegemise eest. See dokument sisaldab käitumisjuhiseid. Lapsehoidjad ei saa vastutada platvormi kasutajate ega nende tegevuse eest. Lisateavet lapsehoidjate usalduse ja turvalisuse kohta leiate meie usaldus ja ohutus leheküljelt.

Usaldus ja ohutus

Babysits jätab endale õiguse keelata juurdepääsu kasutajatele, kes rikuvad meie kogukonna norme või nõudeid.

1. lõik: Juhised lapsehoidjale

Üldised juhised

 • Lapsehoidja peab ennast, oma sertifikaate ja kvalifikatsiooni ausalt ning täpselt esitama.
 • Lapsehoidja ei tohi suhelda diskrimineerivalt välimuse, rassi, etnilise kuuluvuse, usu, soo, kultuuri või selle alusel, mida võib mingil moel tõlgendada vägivaldse, kahjuliku või ebasobivana. See loetelu ei ole mõeldud olema lõplik.
 • Kui lapsehoidja nõustub perele lapsehoidja teenust pakkuma, peab lapsehoidja vastutama tema hoole all olevate laste eest.
 • Lapsehoidja peab lapsehoidja töö järgimisel järgima vanemate juhiseid (nt majareeglid, mänguaeg, uneaeg jne).
 • Lapsehoidja peab vanematega ühendust võtma kui ta pole kindel kuidas käituda teatud olukorras mis on seotud hooldatavate lastega (nt ravimite andmine, laste magamapanek jne).
 • Juhul kui lapsehoidja peab (ootamatult) katkestama eelseisva lapsehoidja töö, üritab lapsehoidja sellest vanematele teada anda vähemalt 24 tundi enne lapsehoidja töö algust.
 • Lapsehoidja ei tohi kunagi vanemaid ega nende hoole all olevaid lapsi ähvardada ega väljapressida.
 • Lapsehoidja ei tohi kunagi kodust kaasa võtta midagi, mis ei kuulu neile.

Enne lapsehoidmist

 • Lapsehoidja peab lapsevanematega laste erivajadused läbi arutama ja olema valmis konkreetsete vajadustega toime tulema.
 • Lapsehoidja peab enne eelseisvat kohtumist lapsevanematega rääkima ja olukorda kontrollima, et tagada iseenda turvalisus.
 • Lapsehoidja peab saabuma lapsehoidja töökohustustele kokkulepitud ajal.
 • Lapsehoidja peab vanematele aegsasti ette teatama, kui ta on hiljaks jäämas või ajakavast maha jäänud, et neil ei ole võimalik kokkulepitud ajal alustada.
 • Lapsehoidja peab riietuma lapsehoidja töö jaoks sobivalt (nt riideid, mis ei sisaldaks vandesõnu ega sobimatuid pilte).
 • Lapsehoidja peab küsima saabumisel vanemalt, kas tal on lapsehoidja suhtes mingisuguseid ootusi väljaspool lapsehooldus ülesandeid (nt koristamine, toidu valmistamine või telefonile vastamine).

Lapsehoidmise ajal

 • Lapsehoidja kannab lapsehoidmistöö ajal kogu vastutust tema hoole all olevate laste eest.
 • Lapsehoidja ei tohi mingil juhul kasutada füüsilist ega verbaalset karistust oma hooldatavate laste suhtes (nt haarata, lüüa, karjuda, raputada, vanduda jne).
 • Lapsehoidja peab vanematega võimalikult kiiresti ühendust võtma, kui ilmnevad probleemid, millega lapsehoidja ise hakkama ei saa.
 • Lapsehoidja peab hädaolukorras helistama hädaabiteenistustele, kui vanemad on kättesaamatud.
 • Lapsehoidja ei tohi võõrastele (st kõigile, keda vanemad pole selgesõnaliselt heaks kiitnud) ust avada.
 • Lapsehoidja ei tohi lapsehoidja töö ajal teisi inimesi majja kutsuda, välja arvatud juhul, kui vanemad annavad selleks loa.
 • Lapsehoidja ei tohi tarbida alkoholi, narkootilisi aineid ega tegeleda muude kahjulike tegevustega, mis mõjutavad nende võimet laste eest korralikult hoolitseda.
 • Lapsehoidja peab maja tagastama samas seisukorras, nagu ta selle lapsehoidja töö alustades leidis.

Pärast lapsehoidmist

 • Lapsehoidja peab andma lapsevanematele ausat tagasisidet, kuidas lapsed hoidmise ajal käitusid.
 • Lapsehoidja peab vanemaid teavitama kõikidest lapsehoidmse käigus kahjustatud või purunenud esemetest.
 • Lapsehoidja eeldab, et talle makstakse eelnevalt kokkulepitud summa.
 • Lapsehoidja peab mõistliku aja jooksul edastama vanematele kõik lapsehoidmisega seotud kaebused.
 • Lapsehoidja peab Babysits kogukonda teavitama, kui vanemad käitusid tema suhtes sobimatult või ebamõistlikult.
 • Lapsehoidja peab kirjutama hinnangu perekonnale, et aidata teisi platvormil olevaid lapsehoidjaid.

2. lõik: Juhised lapsevanemale

 • Lapsevanem peab esitama ausalt ja tõeselt iseennast, oma tööpakkumist ja selle nõudeid.
 • Vanem ei tohi suhelda diskrimineerivalt välimuse, rassi, etnilise kuuluvuse, usu, soo, kultuuri või selle alusel, mida võib mingil moel tõlgendada vägivaldse, kahjuliku või sobimatuna. See loetelu ei ole siiski mõeldud ammendavaks.
 • Lapsevanem peab määrama lapsehoidjale selged juhised ja ootused (nt majareeglid, mänguaeg, uneaeg).
 • Lapsevanem teatab lapsehoidjale, kui neil on väljaspool lapsehoiu ülesandeid mingeid ootusi (nt koristamine, toidu valmistamine või telefonile vastamine).
 • Lapsevanem ei tohi kunagi lapsehoidjat ohustada, ähvardada ega füüsiliselt kahjustada.
 • Juhul, kui lapsevanem peab eelseisva lapsehoidja töö (ootamatult) tühistama, peab ta proovima lapsehoidjale sellest teada anda vähemalt 24 tundi enne lapsehoidja töö algust.
 • Lapsevanem peab esitama kontaktandmete loetelu (telefoninumbrid, hädaabi kontaktandmed), uneaegade üksikasjad ja kõik võimalikud ravimid.
 • Hädaolukordade esinemisel peab lapsevanem olema lapsehoidja jaoks kättesaadav või pakkuma alternatiivset hädaabi kontakti, mis on lapsehoidjale kättesaadav.
 • Lapsevanem tasub lapsehoidjale eelnevalt kokku lepitud summa.
 • Lapsevanem edastab lapsehoidjale kõik tööülesandeid puudutavad kaebused mõistliku aja jooksul.
 • Lapsevanem peab Babysits kogukonda teavitama, kui lapsehoidja käitus töö ajal sobimatult.
 • Lapsevanem peab kirjutama lapsehoidjale hinnangu, et teisi vanemaid meie kogukonnas aidata.